Licznik odwiedzin

Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 15
W sumie: 161948

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie informuje, że rozpoczął realizację II edycji projektu pt. „Węgorzewo stawia na rodzinę”.

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych 34 kobiet i 6 mężczyzn z terenu gminy Węgorzewo i integracja ze społecznością lokalną 40 uczestników i 24 dzieci w okresie od 01.02.2019 r. do 30.09.2020 r. Celami szczegółowymi projektu są: wzmocnienie rodzin, poprawa ich funkcjonowania, zwiększenie umiejętności pełnienia właściwych ról w rodzinie, aktywizacja i integracja ze środowiskiem lokalnym oraz zwiększenie dostępności do poradnictwa specjalistycznego.

Formy wsparcia w projekcie:

  1. Ścieżka wsparcia dla rodzin – specjalistyczne poradnictwo psychologiczne, rodzinne, prawne, terapeutyczne i zdrowotne. Poradnictwo będzie się odbywać w formie indywidualnych spotkań ze specjalistami: terapeuta rodzinny, psycholog, prawnik, terapeuta uzależnień i pielęgniarka (specjalista ds. zdrowia).
  2. Wzmocnienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych i umiejętności społecznych. W ramach zadania zorganizowane zostaną warsztaty grupowe dla rodziców oraz trening umiejętności społecznych.
  3. Praca socjalna.
  4. Środowiskowe formy wsparcia. Objęcie rodzin wsparciem asystenta rodziny.
  5. Wsparcie socjoterapeutyczne – warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży połączone z zajęciami plastycznymi i artystycznymi.
  6. Działania na rzecz integracji rodzin ze społecznością lokalną – warsztaty z kulturoznawstwa, Noc Świętojańska, wycieczka rowerowa, rejs statkiem, festyn rodzinny.

Ponadto w ramach projektu zapewnione zostaną zwroty kosztów dojazdu, zapewnienie dojazdu z miejscowości, gdzie występują problemy komunikacyjne, opieka nad osobami zależnymi oraz poczęstunek na spotkaniach.

Zapraszamy do udziału w projekcie rodziny z dziećmi z terenu gminy Węgorzewo.

Formularze rekrutacyjne dostępne są w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Zamkowa 4, 11-600 Węgorzewo.

Szczegółowe informacji udziela Monika Józefowicz-Pilch tel. 87 427 03 90, 87 420 93 53.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „Węgorzewo stawia na rodzinę”

 


.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie, po zakończeniu projektu pt. „Węgorzewo stawia na rodzinę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, deklaruje wsparcie w formie asystenta rodziny w przypadku, gdy zaistnieje potrzeba tego typu wsparcia.

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl