Licznik odwiedzin

Aktualnie online: 3
Dzisiaj: 91
W sumie: 109044

Świadczenie „Dobry start” przyznawane jest na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje:

 1. obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. cudzoziemcom:
  1. obywatelom Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii,
  2. jeżeli wynika to z wiążących Rzecząpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,
  3. przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 roku poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 roku poz. 107, 138 i 771), jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  4. posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” , jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,
  5. przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie:
   • zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub 139o ust 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach,
   • dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. A rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 roku ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz. U. UE L 157 z 15.06.2002, str1, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne , rozdz. 19, t. 6, str. 3 z późn. zm.), z adnotacją „ICT” wydanego przez inne państwo członkowskie w charakterze pracownika kadry kierowniczej , specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 3 pkt 13b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach przez okres nieprzekraczający 90 dni w okresie 180 dni,
   • jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy.

Jednorazowe świadczenie „Dobry start” w wysokości 300,00 zł przysługuje: rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych.

W przypadku gdy dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych powtarzających się okresach, kwotę świadczenia ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolonego do ukończenia:

 1. przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia,
 2. przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje także w przypadku:

 1. ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia,
 2. ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 rok życia.

Rządowy Program „Dobry start” obejmuje dzieci uczące się w: szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum, szkole ponadpodstawowej (z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych), dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej, szkole artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym oraz ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie „Dobry start” przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 rok życia.

Świadczenie: „Dobry start” nie przysługuje jeżeli:

 1. dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,
 2. dziecko rozpoczyna roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu.

Postępowanie w sprawie świadczenia „Dobry start” prowadzi: wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie lub osoby przez niego upoważnione.

Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” oraz jego wypłata będzie następować odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka, rodziny zastępczej, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo osoby uczącej się.

Wniosek może być składany drogą tradycyjną (w formie papierowej dostępny do pobrania w tut. Ośrodku w budynku nr II w pokoju nr 1 lub w Punkcie Obsługi Klienta przy Urzędzie Miejskim w Węgorzewie) od dnia 1 sierpnia danego roku do 30 listopada danego roku, a także drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego: utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny, banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi składania drogą elektroniczną wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego od dnia 1 lipca danego roku do 30 listopada danego roku.

Złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” w miesiącach: lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do dnia 30 września danego roku. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (wrzesień – listopad) danego roku to wypłata świadczenia nastąpi w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Wnioski, które zostaną złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku, podmiot realizujący świadczenie „Dobry start” wezwie pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenie do poprawienia lub uzupełnienia wniosku. W przypadku, gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący świadczenie przyjmie wniosek i wyznaczy termin, nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni, na uzupełnienie brakujących dokumentów.

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia „Dobry start” osoba ubiegająca się o to świadczenie jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego świadczenie.

Dodatkowe informacje na temat Programu „Dobry start” można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie w Budynku II w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w pokoju nr 1 (parter) w godzinach od 700 do 1500 lub pod nr. telefonu 87 420 93 50.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry Start”
Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start”
Pouczenie/oświadczenie do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start”
Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl