Licznik odwiedzin

Aktualnie online: 3
Dzisiaj: 84
W sumie: 178028

Stypendia szkolne i zasiłki szkolne

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym czyli stypendia i zasiłki szkolne są udzielane uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji ucznia.

Komu przysługują świadczenia?

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, którzy wraz rodziną mieszkają na terenie gminy Węgorzewo. Rodziną w przypadku stypendiów i zasiłków szkolnych są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek:

 • rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
 • pełnoletniego ucznia,
 • dyrektora szkoły, dyrektora kolegium pracowników służb społecznych lub dyrektora ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego,
 • stypendium szkolne może być także przyznane z urzędu.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym. We wniosku należy wskazać zdarzenie losowe oraz opisać jak to zdarzenie wpłynęło na pogorszenie się sytuacji materialnej ucznia.

Stypendium szkolne przysługuje uczniowi jeśli dochód nie przekracza kwoty 528 zł na osobę w rodzinie, a jednocześnie w rodzinie ucznia występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu ustalonego w powyższy sposób nie wlicza się:

 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
 • zasiłku celowego;
 • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
 • wartości świadczenia w naturze;
 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
 • świadczenia wychowawczego (tzw. „500+”), o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.) oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 821).

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Gdzie można złożyć wniosek?

W Biurze Działu dodatków mieszkaniowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie, ul. Zamkowa 4, pok. nr 3 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. (tel. 87 420 93 52).

Wymagane dokumenty:

Zasiłek szkolny:

 • wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego;
 • wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego.

Wniosek należy złożyć w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

Stypendium szkolne:

 • wniosek o przyznanie stypendium szkolnego;
 • oświadczenie o sytuacji rodzinnej i dochodowej rodziny uzasadniające przyznanie stypendium szkolnego.
 • dokumenty potwierdzające występowanie w rodzinie ucznia: bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii lub niepełnej rodziny itp.;
 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o stypendium szkolne (w przypadku utraty dochodu z miesiąca złożenia wniosku), np. zaświadczenie o wysokości dochodów.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w terminie od 1 do 15 września 2020 r., a w przypadku:

 • uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
 • słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Wysokość stypendium:

Wysokość stypendium zależy od sytuacji materialnej ucznia i jego rodziny oraz okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

 1. Wysokość miesięcznego stypendium dla ucznia w danym roku szkolnym ustala się:
  • przy miesięcznym dochodzie na osobę w rodzinie powyżej 70% kryterium dochodowego w kwocie do 120% kwoty zasiłku rodzinnego,
  • przy miesięcznym dochodzie na osobę w rodzinie powyżej 40% do 70% kryterium dochodowego w kwocie do 160% kwoty zasiłku rodzinnego,
  • przy miesięcznym dochodzie na osobę w rodzinie poniżej 40% kryterium dochodowego w kwocie do 200% kwoty zasiłku rodzinnego.
 2. Stypendium dla ucznia, w którego rodzinie występuje okoliczność, o której mowa w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty, przyznaje się w kwocie wskazanej w pkt 1 podwyższonej o 20%, przy czym wysokość stypendium nie może przekroczyć 200% kwoty zasiłku rodzinnego.

Prosimy pamiętać, że:

 • pracownik MGOPS może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy;
 • podczas składania wniosku należy okazać pracownikowi oryginały dokumentów;
 • jeśli wypełnienie wniosku jest zbyt trudne, można poprosić o pomoc pracownika przyjmującego wniosek lub zaufaną osobę.

Dodatkowe informacje:

Niepełnoletniego ucznia reprezentuje rodzic lub opiekun prawny.

Zasiłek szkolny jest świadczeniem jednorazowym.

Stypendium szkolne może być przyznane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy.

W przypadku przyznania stypendium szkolnego w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wypłata świadczenia nastąpi po uprzednim dostarczeniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne (oryginały rachunków, faktur, poświadczenia wydatków poniesionych w szkole, umowy wraz z dokumentami potwierdzającymi wpłaty, itp.).

Przyznanie i wypłata świadczeń następuje na podstawie decyzji. Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.

Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerami telefonów 87 420 93 52.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327).
Wzór wniosku
Wzór oświadczeń
Katalog wydatków kwalifikowanych

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl