Licznik odwiedzin

Aktualnie online: 3
Dzisiaj: 20
W sumie: 161953

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych

Refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do odbiorcy paliw gazowych, przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku gdy:

  1. jest osobą w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł,
  2. jest osobą w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę,
  3. wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi

– wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), do dnia wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Dodatkowe informacje:

  • Do wniosku o refundację podatku VAT odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym załącza fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku oraz dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.
  • Odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwach domowych składają wniosek o refundację podatku VAT nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.
  • Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Wnioski można składać w formie:

  • elektronicznej podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego,
  • tradycyjnie w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie w Budynku II w pokoju nr 3 (I piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00.

Pełne informacje na temat składania wniosków można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie w Budynku II w pokoju nr 3 (I piętro), tel. 87 420 93 52.

Dokumenty do pobrania:

Wzór wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.
Informacja do wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl