Licznik odwiedzin

Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 15
W sumie: 117232

Program Rodzina 500 Plus

W Dzienniku Ustaw z 17 lutego 2016 roku, poz. 195, została opublikowana ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus).

Program Rodzina 500 Plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia.

Świadczenie wychowawcze – w wysokości 500,00 zł miesięcznie – na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia, przysługiwać będzie: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka bez względu na wysokość dochodu.
Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko przy spełnieniu kryterium 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Wysokość świadczenia wychowawczego nie będzie wliczana do dochodu stanowiącego podstawę do otrzymywania świadczeń pieniężnych z innych systemów wsparcia, w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, stypendiów dla uczniów i studentów.

W Węgorzewie realizatorem Programu Rodzina 500 plus będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Zamkowa 4.

Druki wniosków o świadczenie wychowawcze można pobrać w:

  • Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie w pokoju 4-5
  • Urzędzie Miejskim w Węgorzewie w Punkcie Obsługi Klienta
  • placówkach Oświatowych:
Gimnazjum w Węgorzewie
Szkoła Podstawowa nr 1 w Węgorzewie
Szkoła Podstawowa nr 2 w Węgorzewie
Szkoła Podstawowa w Węgielsztynie
Szkoła Podstawowa w Perłach
Zespół Szkół w Radziejach
Samorządowe Przedszkole Nr 1 z grupą integracyjną im. Kubusia Puchatka w Węgorzewie
Samorządowe Przedszkole nr 2 im. Misia Uszatka w Węgorzewie
Niepubliczne Przedszkole “Tygrysek” w Węgorzewie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgorzewie

oraz z naszej strony internetowej.

Wnioski przyjmowane będą w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

w Węgorzewie od dnia 1 kwietnia 2016 r. w pokoju nr 4-5 w godz. od 800 – 1400.

Wnioski będzie można składać także drogą elektroniczną wykorzystując:

  • bankowość elektroniczną (gdy systemy banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniają określone ustawą wymogi),
  • platformę usług elektronicznych ZUS (PUE ZUS),
  • portal informacyjno-usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (PIU Emp@tia),
  • elektroniczną platformę usług administracji publicznej (ePUAP).

W przypadku PIU Emp@tia i ePUAP do złożenia wniosku wymagane będzie posiadanie ważnego kwalifikowanego podpisu cyfrowego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego.

Dla wniosków złożonych w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 1 lipca 2016 roku (włącznie), prawo do świadczenia ustalone zostanie od dnia 1 kwietnia br. Po upływie tego terminu świadczenie będzie przyznawane i wypłacane od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

 

wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)
oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego
formularz dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa właściwego do wypłaty świadczenia wychowawczego (w przypadku przemieszczania się osoby uprawnionej do świadczeń i/lub członków jej rodziny w granicach państw UE, EOG lub Szwajcarii
formularz pouczenia dot. informowania o zmianach w sytuacji rodziny mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych/świadczenia wychowawczego
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

 

 Powrót…

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl