Licznik odwiedzin

Aktualnie online: 5
Dzisiaj: 76
W sumie: 178020

PUNKT OPIEKI NAD CHORYM W DOMU

Komu przyznawane są usługi opiekuńcze:

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Rada Miejska w Węgorzewie określa, w drodze Uchwały Nr XXIX/216/2012 z dnia 26 września 2012 roku szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Zakres usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych:

Podstawowe usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. zakupy, przygotowanie posiłku), opiekę higieniczną oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi opiekuńcze są przyznawane osobom samotnym (lub jeśli rodzina nie jest w stanie takiej pomocy zapewnić), które z powodu niepełnosprawności, chorób, wieku lub innych przyczyn wymagają pomocy ze strony innych osób.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie realizuje usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Odpłatność za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala Ośrodek Pomocy Społecznej. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ustala koszt jednej godziny usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na podstawie analizy kosztów realizacji tego zadania.

Wymagane dokumenty:

O pomoc w formie usług opiekuńczych (także specjalistycznych usług opiekuńczych) należy zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania. Podstawą do przyznania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych stanowią: wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej, zaświadczenie lekarskie oraz wywiad środowiskowy sporządzony zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. W przypadku ubiegania się o specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaświadczenie powinien wystawić lekarz psychiatra.

 

 

 

Uchwała nr XXIX/216/2012 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 26 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.)

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl