Licznik odwiedzin

Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 48
W sumie: 95964

WIELOLETNI PROGRAM WSPIERANIA FINANSOWEGO GMIN W ZAKRESIE „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” NA LATA 2014-2020

Głównym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych. Ponadto Program ma na celu poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz kształtowanie u nich prawidłowych nawyków żywieniowych.

W ramach Programu udzielane jest wsparcie osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności:

dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ww. ustawy.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej tj.:

dla osoby samotnie gospodarującej 634 zł x 150% = 951,00 zł
dla osoby w rodzinie 514 zł x 150% = 771,00 zł

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie w ramach Programu przyznaje pomoc w formie:

posiłku,
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (zasiłek celowy).

Ponadto w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Ośrodek Pomocy Społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Zgodnie z przyjętym przez gminę programem osłonowym przyznanie tej pomocy nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.


Uchwała Nr 221 Rady Mninistrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Uchwała Nr XLVIII/363/2014 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2014 r. poz. 722)

Uchwała Nr XLVIII/364/2014 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Uchwała Nr XLVIII/365/2014 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego, uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z dnia 14 lutego 2014 r. poz. 723)


 Powrót… 

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl