Licznik odwiedzin

Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 15
W sumie: 161948

Wyjazd seniorów do kina Nowa Fala w Giżycku

W dniu 3 lutego 2023 r. uczestnicy Klubu Seniora w ramach realizowanych projektów „Aktywny Senior” i „Klub Seniora Aktywnie” wyjechali do Giżycka na film pt. „Ślub doskonały”. W filmie zagrali znani polscy aktorzy m.in. Ewa Kasprzyk, Adam Woronowicz, Piotr Głowacki, Aleksandra Głowacka, Paweł Deląg i Andrzej Grabowski.

Czytaj dalej...

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych

Refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do odbiorcy paliw gazowych, przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku gdy:

  1. jest osobą w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł,
  2. jest osobą w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę,
  3. wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi

Czytaj dalej...

ZAPYTANIE OFERTOWE PT. „PROWADZENIE ZAJĘĆ W KLUBIE SENIORA W WĘGORZEWIE”

W związku z rozpoczęciem realizacji nowego projektu „Klub Seniora Aktywnie”,
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne,
Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług,
w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym
Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe, zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług.

Czytaj dalej...

Ruszył nowy projekt pt. „Klub seniora aktywnie”

W dniu 31 stycznia 2023 w Klubie Seniora odbyło się pierwsze uroczyste spotkanie w ramach nowego projektu „Klub seniora aktywnie”, który jest finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr RPWM.11.02.03-28-0022/22).

Czytaj dalej...

Dzień Babci i Dziadka w Klubie Seniora

W dniu 19 stycznia 2023 r. w ramach III edycji projektu realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie pt. „Aktywny Senior” w siedzibie Klubu Seniora odbył się uroczysty Dzień Babci i Dziadka.

Czytaj dalej...

Nabór do projektu pt. „Klub seniora aktywnie”

Nabór do projektu pt. „Klub seniora aktywnie”

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie pt. „Klub seniora aktywnie” – osoby z terenu Gminy Węgorzewo, niesamodzielne/potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w wieku 60+.

Rekrutacja do projektu skierowana jest do 25 seniorów, nabór do projektu prowadzony jest w okresie: od 02.01.2023 r. do 19.01.2023 r. do godziny 12.00.

W przypadku nie zrekrutowania 25 osób do projektu prowadzony będzie nabór ciągły do projektu.

Czytaj dalej...

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl