Licznik odwiedzin

Aktualnie online: 3
Dzisiaj: 85
W sumie: 178029

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2023

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie informuje, że realizuje program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, finansowany w całości z Funduszu Solidarnościowego.

Dofinansowanie: 55 520,64 zł

Całkowita wartość: 55 520,64 zł

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób wysoko zależnych poprzez odciążenie i wsparcie w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Program skierowany jest do zamieszkujących gminę Węgorzewo opiekunów osób w wysokim stopniu zależnych oraz osób wymagających wysokiego poziomu wsparcia, ponieważ posiadają one niepełnosprawności sprzężone oraz problemy z mobilnością i komunikacją. Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności ze szczególnymi wskazaniami lub osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również z orzeczeniami równoważnymi, którzy zamieszkują we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Gmina Węgorzewo będzie realizowała Program w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością i jej członka rodziny lub opiekuna znajdujących się we wspólnym gospodarstwie domowym.

Usługę opieki wytchnieniowej realizować będą opiekunki zatrudnione w tutejszym Punkcie Opieki nad Chorym w Domu.

Uczestnik programu za usługę opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

Uwzględniając potrzeby, stan zdrowia oraz sytuację życiową uczestników Programu usługi opieki wytchnieniowej realizowane będą w zależności od zgłaszanych potrzeb, w szczególności między innymi poprzez następujące zadania:

  • wsparcie psychiczne osób obciążonych emocjonalnie,
  • odciążenie fizyczne i psychiczne od codziennych obowiązków opiekunów osób niepełnosprawnych,
  • zapewnienie czasu na odpoczynek psychiczny i fizyczny opiekunów,
  • pomoc w kąpieli i ubraniu osoby z uszkodzeniem narządu ruchu,
  • zmiana bielizny pościelowej i osobistej osoby z niepełnosprawnością,
  • podgrzanie oraz podanie posiłku dla osoby niepełnosprawnej,
  • czytanie książek lub inne zajęcia rekreacyjne dla dzieci z niepełnosprawnością,
  • organizacja czasu wolnego,
  • spacery oraz spędzanie czasu na świeżym powietrzu,
  • nadzór nad osobą niepełnosprawną i dzieckiem w czasie wolnym.

W rezultacie opiekunowie będą mogli dysponować większym czasem dla siebie, który będą mogli przeznaczyć na regenerację sił jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Efektem trwałym będzie ponadto podwyższenie ich komfortu psychicznego oraz niedopuszczenie do negatywnego efektu jakim jest wypalenie opiekunów. W konsekwencji opiekunowie będą z większym zaangażowaniem i wytrwałością sprawować codzienną opiekę nad osobą ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Poprzez wprowadzenie nowej osoby do środowiska dzieci z niepełnosprawnością intelektualną uzyskana zostanie trwała poprawa w obrębie otwartości i zaufania dzieci z niepełnosprawnością wobec osób spoza kręgu rodziny.

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl