Licznik odwiedzin

Aktualnie online: 5
Dzisiaj: 76
W sumie: 178020

Uchwała nr XXVI/210/2016 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Węgorzewie (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz z 2016 r. poz. 4062)


STATUT
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W WĘGORZEWIE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie zwany dalej „Ośrodkiem” jest nie posiadającą osobowości prawnej jednostką budżetową Gminy Węgorzewo, działającą na terenie Gminy Węgorzewo.

2. Siedzibą Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest miasto Węgorzewo ul. Zamkowa 4, powiat Węgorzewski, Województwo Warmińsko-Mazurskie.

§ 2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.930);

2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446);

3. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902);

4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późn. zm.);

5. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047);

6. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.);

7. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z póź. zm.);

8. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 169 z póź. zm.);

9. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 546 z późn. zm.);

10. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków  publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.);

11. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.);

12. ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.);

13. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.);

14. ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.);

15. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 575);

16. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390);

17. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.);

18. ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195);

19. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 162);

20. ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 785);

21. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.);

22. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.);

23. Niniejszego statutu;

24. Innych obowiązujących aktów prawnych nakładających wykonanie zadań na Ośrodek.

Rozdział 2.
Zakres działania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie:

§ 3. Miejsko-Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie realizuje następujące zadania:

1. zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym oraz zadania własne gminy i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę, wynikające z ustawy o pomocy społecznej;

2. prowadzi postępowanie, ustala i wypłaca świadczenia rodzinne;

3. prowadzi postępowanie, ustala i wypłaca świadczenia wychowawcze;

4. prowadzi postępowanie, ustala i wypłaca zasiłki dla opiekunów;

5. prowadzi postępowanie, ustala i wypłaca dodatki energetyczne;

6. prowadzi postępowanie, ustala i wypłaca dodatki mieszkaniowe;

7. prowadzi postępowanie w sprawie wydania Karty Dużej Rodziny;

8. prowadzi postępowanie i wydaje decyzje dotyczące potwierdzenia prawa do świadczeń z opieki zdrowotnej;

9. realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w tym ustala i wypłaca świadczenia z funduszu alimentacyjnego i prowadzi postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych;

10. prowadzi postępowania w sprawach o zaliczki alimentacyjne, do których prawo powstało do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

11. realizuje zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

12. zapewnia obsługę techniczno-organizacyjną zespołu interdyscyplinarnego działającego na terenie Gminy Węgorzewo oraz uczestniczy w pracach zespołu i grup roboczych.

§ 4. Ośrodek w ramach swojej działalności może realizować projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozdział 3.
Organizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie

§ 5. 1. Ośrodkiem kieruje, reprezentuje go na zewnątrz i odpowiada za jego działalność Dyrektor Ośrodka.

2. Dyrektora w razie jego nieobecności zastępuje Zastępca Dyrektora.

3. Z Dyrektorem Ośrodka nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy Burmistrz Węgorzewa.

4. Burmistrz Węgorzewa udziela Dyrektorowi Ośrodka upoważnień do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dla realizacji statutowych zadań Ośrodka a także w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

5. Upoważnienie, o którym mowa w pkt. 4, może być także udzielone innej osobie na wniosek Dyrektora Ośrodka.

6. Dyrektor Ośrodka składa Radzie Miejskiej w Węgorzewie coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

7. Dyrektor Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Ośrodku.

8. Strukturę organizacyjną Ośrodka określa Dyrektor Ośrodka w Regulaminie Organizacyjnym, zatwierdzonym przez Burmistrza Węgorzewa.

Rozdział 4.
Gospodarka Finansowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

§ 6. 1. Obsługę działalności finansowo-księgowej prowadzi Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we własnym zakresie.

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Radę Miejską w Węgorzewie w budżecie gminy.

3. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy i rachunki pomocnicze.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 7. 1. Zmiany dotyczące Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie następują w tym samym trybie co jego uchwalenie.

2. W sprawach nieuregulowanych w statucie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.Powrót…


Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl