Licznik odwiedzin

Aktualnie online: 2
Dzisiaj: 76
W sumie: 178020

Rozpoczęcie III edycji projektu „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie”

25.03.2019 r.

W dniu 12 marca 2019 r. rozpoczęła się III edycja projektu „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie”. Kolejnych 12 osób rozpoczęło udział w zajęciach w ramach KIS. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń LGD9 w partnerstwie z Gminą Węgorzewo i Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Węgorzewie.

Uczestników projektu powitała Dyrektor MGOPS Pani Dorota Giczewska wraz Kierownikiem KIS Panią Beatą Bartnik. Uczestnikom zostały przedstawione główne założenia projektu i zasady uczestnictwa w KIS. Uczestnicy projektu zostali zmotywowani do aktywnego uczestnictwa w projekcie i zachęceni do kontaktów z kadrą projektu we wszystkich sprawach dotyczących uczestnictwa. Pani Dorota Giczewska życzyła wszystkim uczestnikom Klubu owocnej pracy i efektywnego skorzystania z oferty projektu.

Projekt pt. „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie; Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe.

Rozpoczęcie III edycji projektu „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie” (12 marca 2019 r.)

 


Rekrutacja do III edycji projektu pn. „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie”

19.02.2019 r.

Ruszyła rekrutacja do III edycji projektu
„Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie”

Związek Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9) wraz z Gminą Węgorzewo (Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Węgorzewie) rozpoczyna rekrutację do projektu Klub Integracji Społecznej.

Jeśli jesteś mieszkańcem gminy Węgorzewo, masz od 15 do 64 lat, nie pracujesz i chcesz wziąć udział w ciekawych zajęciach, szkoleniach i podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, to ten projekt jest dla Ciebie!

Zapraszamy!

Osoby w wieku 15–64 lat zamieszkujących gminę Węgorzewo, w tym m.in.:

 • osoby bezrobotne i długotrwale bezrobotne;
 • osoby bierne zawodowo;
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ);
 • osoby korzystające z pomocy społecznej.

Oferujemy:

Minimum 6 miesięczne wsparcie dla każdego Uczestnika projektu, w tym:

 • wsparcie grupowe i indywidualne świadczone m.in. przez: psychologa, doradcę zawodowego, pracownika socjalnego, prawnika, terapeutę ds. uzależnień, trenera terapii rodzinnej, trenera ekonomii społecznej i przedsiębiorczości;
 • staże zawodowe – maks. 3 miesiące realizowane u przedsiębiorców;
 • kursy, szkolenia zawodowe;
 • zapewnienie opieki nad dzieckiem / osobą zależną w trakcie spotkań / zajęć / szkoleń – zwrot kosztów dojazdu dla Uczestników Projektu.

Wsparcie jest dostosowywane do potrzeb i zasobów każdego Uczestnika.

Rekrutacja do projektu:

Rekrutacja odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia i dostarczenia go do Biura KIS (siedziba Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie, ul. Zamkowa 4; 11-600 Węgorzewo) bądź Biura Projektu (siedziba Związku Stowarzyszeń LGD9, Plac Wolności 1b, 11-600 Węgorzewo).

UWAGA: zgłoszeń do udziału w III edycji projektu należy dokonywać do 27 lutego 2019 roku.

Dokumenty aplikacyjne:

Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie”
Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny do projektu
Załącznik nr 2 – Oświadczenia do projektu
Załącznik nr 3 – Deklaracja Uczestnika Projektu
Załącznik nr 4 – Deklaracja Niepełnoletniego Uczestnika Projektu
Załącznik nr 5 – Zgodna na wykorzystywanie wizerunku
Załącznik nr 6 – Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem do lat 7
Załącznik nr 7 – Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad osobą zależną
Załącznik nr 8 – Rozliczenie kosztów dojazdu

 


Wizyta studyjna w Żytkiejmach w ramach Klubu Integracji Społecznej

13.02.2019 r.

W dniu 9 lutego 2019 r. w ramach II edycji projektu pn. „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie” odbyła się wizyta studyjna do Stowarzyszenia Żytkiejmska Struga w Żytkiejmach. Celem wyjazdu było poznanie czym jest ekonomia społeczna poprzez prezentację tej działalności na konkretnym przykładzie. Odwiedzone Stowarzyszenie powstało w grudniu 2007 roku, a działalność gospodarczą rozpoczęło w 2017 r. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w gastronomii w zakresie przygotowywania posiłków dla szkół i przedszkoli, a także imprez okolicznościowych dodatkowo organizuje liczne warsztaty rękodzielnicze.

Podczas spotkania przedstawiona została historia powstania Stowarzyszenia, zrealizowane projekty, sukcesy i trudności z jakimi na co dzień zmaga się organizacja. Uczestnicy wzięli udział w warsztatach pieczenia sękacza na ogniu, którego jeszcze ciepłego skosztowano. Nowością dla Uczestników KIS był udział w warsztatach qullingu – tworzenia ozdób za pomocą zawijanego papieru.

Wizyta studyjna w Żytkiejmach w ramach Klubu Integracji Społecznej (09.02.2019 r.)

 


Warsztaty rękodzielnicze w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

19.12.2018 r.

W dniu 14 grudnia 2018 r. dla uczestników Klubu Integracji Społecznej zorganizowane zostały warsztaty rękodzielnicze w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Uczestnicy KIS wzięli udział w zajęciach o tematyce świątecznej: malowanie bombek i malowanie na szkle. Warsztaty odbyły się w ramach projektu pt. „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie”.

Podczas udziału w projekcie uczestnicy KIS są motywowani do podejmowania inicjatyw i działań samopomocowych i w związku z tym część wykonanych prac została przekazana do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie, gdzie po zapakowaniu i udekorowaniu staną się upominkami na Wigilię dla osób starszych i samotnych organizowaną w Parafii Dobrego Pasterza w Węgorzewie.

Wszystkim uczestnikom Klubu Integracji Społecznej dziękujemy za przygotowanie prac, które pozwolą na obdarowanie upominkami uczestników Wigilii i umożliwią, w tym szczególnym okresie Świąt Bożego Narodzenia, sprawienie przyjemności osobom, które tego najbardziej potrzebują.

Warsztaty rękodzielnicze w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie (14.12.2018 r.)

 


Integracyjne spotkanie rodzinne w Gospodarstwie Agroturystycznym Melnik w Harszu

06.12.2018 r.

W dniu 2 grudnia 2018 r. w ramach działań środowiskowych Klubu Integracji Społecznej odbyło się integracyjne spotkanie rodzinne w Gospodarstwie Agroturystycznym Melnik w Harszu. Spotkanie odbyło się w ramach projektu pt. „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie”.

W spotkaniu wzięli udział uczestnicy KIS wraz ze swoimi rodzinami, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie Pani Dorota Giczewska oraz Koordynator projektu Pani Barbara Dawcewicz.

Podczas wizyty w gospodarstwie agroturystycznym uczestnicy zapoznali się z jego historią i działalnością oraz ofertą turystyczną. W programie spotkania rodzinnego znalazły się integracyjne gry i zabawy dla najmłodszych, jak również starszych uczestników. Niewątpliwą atrakcją, zwłaszcza dla dzieci okazała się możliwość przejażdżki kucykiem i zapoznania się z mieszkającymi w gospodarstwie zwierzętami. Okazją do wymiany wrażeń i budowania relacji pomiędzy uczestnikami był również wspólny posiłek.

Wszystkim uczestnikom integracyjnego spotkania rodzinnego dziękujemy za wspólną zabawę i niezapomniane wrażenia.

Integracyjne spotkanie rodzinne w Gospodarstwie Agroturystycznym Melnik w Harszu (2 grudnia 2018 r.)

 


Spotkanie rozpoczynające drugą edycję projektu pt. „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie”

26.09.2018 r.

W dniu 18 września 2018 r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie odbyło spotkanie rozpoczynające kolejną edycję projektu pt. „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie”. Projekt jest realizowany w partnerstwie Związku Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9) z Gminą Węgorzewo, a jednostką realizującą projekt jest MGOPS w Węgorzewie. W spotkaniu uczestniczyli uczestnicy drugiej edycji projektu oraz kadra projektu. Do projektu zakwalifikowano 6 kobiet i 6 mężczyzn. Spotkanie rozpoczęła Dyrektor MGOPS Pani Dorota Giczewska, która powitała wszystkich uczestników, przedstawiła kadrę projektu oraz jego główne założenia.

Kierownik Klubu Integracji Społecznej Pani Beata Bartnik przedstawiła uczestnikom zaplanowane działania w projekcie, którymi będą warsztaty z psychologiem i doradcą zawodowym, poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, zawodowe, prawne, rodzinne, zdrowotne oraz terapeutyczne, warsztaty z przedsiębiorczości i ekonomi społecznej, szkolenia i kursy zawodowe oraz organizację staży. W ramach projektu odbędą się również działania integracyjne dla całych rodzin.

Po spotkaniu odbyły się również pierwsze warsztaty grupowe z psychologiem Panią Anną Jaworowską.

Wszystkim uczestniczkom projektu życzymy dobrej współpracy z kadrą projektu jak również wyciągnięcia jak najwięcej korzyści z udziału w projekcie.

Projekt pt. „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie; Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe.

Spotkanie rozpoczynające drugą edycję projektu pt. „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie”

 


Warsztaty wyjazdowe z ekonomii społecznej w Przedsiębiorstwie Społecznym Spółdzielnia Socjalna Lepiej w Konopkach Nowych

24.08.2018 r.

W dniu 22 sierpnia 2018 r. w ramach projektu pt. „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie” odbyły się wyjazdowe warsztaty z ekonomii społecznej do Przedsiębiorstwa Społecznego Spółdzielnia Socjalna Lepiej w Konopkach Nowych koło Miłek.

Uczestniczki projektu zostały zapoznane z działalnością spółdzielni oraz historią jej powstania. Po prezentacji odbył się warsztat praktyczny, podczas którego uczestniczki projektu ozdabiały farbami słoiczki, a następnie wypełniały je ziołami pochodzącymi z suszarni prowadzonej przez spółdzielnię. W czasie warsztatów uczestniczki projektu miały zapewniony serwis kawowy i słodki poczęstunek.

W warsztatach brały udział kierownik Klubu Integracji Społecznej Pani Beata Bartnik oraz Pani Monika Józefowicz-Pilch, która w projekcie pełni funkcję specjalisty ds. reintegracji społeczno-zawodowej.

Warsztaty wyjazdowe z ekonomii społecznej w Przedsiębiorstwie Społecznym Spółdzielnia Socjalna Lepiej w Konopkach Nowych

 


Rekrutacja do II edycji projektu pn. „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie”

14.08.2018 r.

Ruszyła rekrutacja do II edycji projektu „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej
w Węgorzewie”

Związek Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9) wraz z Gminą Węgorzewo (Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Węgorzewie) rozpoczyna rekrutację do projektu Klub Integracji Społecznej.

Jeśli jesteś mieszkańcem gminy Węgorzewo, masz od 15 do 64 lat, nie pracujesz i chcesz wziąć udział w ciekawych zajęciach, szkoleniach i podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, to ten projekt jest dla Ciebie!

Zapraszamy!

Osoby w wieku 15–64 lat zamieszkujących gminę Węgorzewo, w tym m.in.:

 • osoby bezrobotne i długotrwale bezrobotne;
 • osoby bierne zawodowo;
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ);
 • osoby korzystające z pomocy społecznej.

Oferujemy:

Minimum 6 miesięczne wsparcie dla każdego Uczestnika projektu, w tym:

 • wsparcie grupowe i indywidualne świadczone m.in. przez: psychologa, doradcę zawodowego, pracownika socjalnego, prawnika, terapeutę ds. uzależnień, trenera terapii rodzinnej, trenera ekonomii społecznej i przedsiębiorczości;
 • staże zawodowe – maks. 3 miesiące realizowane u przedsiębiorców;
 • kursy, szkolenia zawodowe;
 • zapewnienie opieki nad dzieckiem / osobą zależną w trakcie spotkań / zajęć / szkoleń – zwrot kosztów dojazdu dla Uczestników Projektu.

Wsparcie jest dostosowywane do potrzeb i zasobów każdego Uczestnika.

Rekrutacja do projektu:

Rekrutacja odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia i dostarczenia go do Biura KIS (siedziba Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie, ul. Zamkowa 4; 11-600 Węgorzewo) bądź Biura Projektu (siedziba Związku Stowarzyszeń LGD9, Plac Wolności 1b, 11-600 Węgorzewo).

UWAGA: zgłoszeń do udziału w II edycji projektu należy dokonywać do 3 września 2018 roku.

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie”
Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny do projektu
Załącznik nr 2 – Oświadczenia do projektu
Załącznik nr 3 – Deklaracja Uczestnika Projektu
Załącznik nr 4 – Deklaracja Niepełnoletniego Uczestnika Projektu
Załącznik nr 5 – Zgodna na wykorzystywanie wizerunku
Załącznik nr 6 – Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem do lat 7
Załącznik nr 7 – Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad osobą zależną
Załącznik nr 8 – Rozliczenie kosztów dojazdu

 


Szkolenie „Opiekun osób starszych” w ramach projektu pt. „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie”

09.08.2018 r.

W dniu 9 sierpnia 2018 r. w Miejsko–Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie rozpoczęło się szkolenie „Opiekun osób starszych” realizowane w ramach projektu pt. „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie”.

W szkoleniu bierze udział 8 uczestniczek projektu, które zapoznają się z częścią teoretyczną, jak również będą miały zajęcia praktyczne w Punkcie Opieki Nad Chorym w Domu funkcjonującym przy MGOPS. Szkolenie realizuje Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS z Giżycka.

Szkolenie „Opiekun osób starszych” w ramach projektu pt. „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie”

 


Wizyta studyjna w Spółdzielni Socjalnej „KORAB” Usługi Morskie i Śródlądowe w Helu

03.08.2018 r.

W dniach 30-31 lipca 2018 roku w ramach projektu pt. „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie” odbył się wyjazd w formie wizyty studyjnej do Spółdzielni Socjalnej „KORAB” Usługi Morskie i Śródlądowe w Helu. W wyjeździe wzięło udział 11 uczestniczek projektu oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie Pani Dorota Giczewska, koordynator projektu Pani Barbara Dawcewicz i kierownik Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie Pani Beata Bartnik.

Wizyta studyjna miała na celu ukazanie dobrych praktyk ekonomii społecznej. Podczas wyjazdu uczestniczki projektu mogły zapoznać się w zasadą funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego jakim jest spółdzielnia socjalna. W programie wyjazdu poza częścią edukacyjną uczestniczki projektu miały zapewnione atrakcje takie jak rejs statkiem, wizytę w Muzeum Obrony Wybrzeża i Fokarium w Helu, a także miały możliwość spędzenia czasu wolnego we własnym zakresie.

Wizyta studyjna w Spółdzielni Socjalnej „KORAB” Usługi Morskie i Śródlądowe w Helu

 


Zajęcia rękodzielnicze w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

26.06.2018 r.

W ramach projektu pn. „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie” w dniu 20 czerwca 2018 roku uczestniczki I edycji projektu wzięły udział w zajęciach rękodzielniczych, które odbyły się w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie.

Podczas warsztatów rękodzielniczych uczestniczki miały możliwość usprawnić swoją motorykę, koordynację ruchową, a także trenować procesy myślowe, intelektualne oraz kreatywne rozwiązywanie problemów.

Przeprowadzono warsztaty malowania toreb i warsztaty tkackie.

Zajęcia rękodzielnicze w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie (20.06.2018 r.)

 


Warsztaty z ekonomii społecznej w Klubie Integracji Społecznej

20.06.2018 r.

W dniu 19 czerwca w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie odbyły się warsztaty z ekonomi społecznej realizowane w ramach projektu pt. „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie”. Spotkanie prowadziła Pani Natalia Skoratko z Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej w Giżycku.

Podczas spotkania uczestniczki projektu mogły zapoznać się z podstawami teoretycznymi ekonomii społecznej (definicje, terminy, główne założenia) oraz poznać zasady funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych. Po części teoretycznej zostały zaprezentowane dobre praktyki ekonomii społecznej i odbyła się dyskusja podsumowująca warsztat.

W warsztatach uczestniczyły wszystkie uczestniczki projektu.

Warsztaty z ekonomii społecznej w Klubie Integracji Społecznej (19.06.2018 r.)

 


Integracyjne spotkane rodzinne w ramach Klubu Integracji Społecznej

29.05.2018 r.

W dniu 26 maja 2018 r. w ramach projektu pt. „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej” odbyło się integracyjne spotkanie rodzinne dla uczestniczek projektu i ich rodzin. Spotkanie zostało zorganizowane na łowisku „Mario” w Gajewie koło Giżycka.

Po terenie łowiska oprowadzał właściciel obiektu, który również opowiadał o powstaniu tego miejsca i planach na przyszłość. Uczestnicy spotkania mieli okazję podziwiać i karmić różne gatunki ryb zamieszkujących stawy znajdujące się na terenie łowiska oraz zamieszkujące tam konie i kucyki. Następnie uczestnicy spotkania brali udział w zabawach integracyjnych prowadzonych prze animatora. Podczas spotkania integracyjnego zapewniony został słodki poczęstunek oraz obiad w tawernie „Majka” znajdującej się na terenie łowiska.

W spotkaniu wzięła również udział Pani Beata Bartnik Kierownik Klubu Integracji Społecznej oraz Pani Monika Józefowicz-Pilch, która w projekcie pełni funkcję Specjalisty ds. Reintegracji Społeczno-Zawodowej.

Integracyjne spotkane rodzinne w ramach Klubu Integracji Społecznej (26 maja 2018 r.)

 


Kontynuacja zajęć w ramach projektu pt. „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie”

15.05.2018 r.

W ramach projektu pt. „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie” w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy rozpoczęły się kolejne zajęcia grupowe, zajęcia z pielęgniarką i warsztaty wizerunkowe z kosmetyczką. Odbędą się dwa spotkania grupowe po 2 godziny i 24 godziny indywidualnego poradnictwa pielęgniarki w miejscu zamieszkania uczestniczek projektu oraz dwa spotkania po 3 godziny w ramach warsztatów wizerunkowych. Uczestniczki projektu podczas zajęć będą mogły zdobyć wiedzę z zakresu profilaktyki chorób, zdrowego stylu życia oraz pielęgnacji i dbania o własny wygląd.

W maju w ramach projektu zrealizowane zostały również spotkania z terapeutą uzależnień i rozpoczęły się indywidualne spotkania z terapeutą rodzinnym. Terapeuta rodzinny w będzie pracował z rodzinami w siedzibie MGOPS, jak również w miejscu zamieszkania uczestniczek projektu.

Kontynuacja zajęć w ramach projektu pt. „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie”

 


Zakończenie zajęć z psychologiem i doradcą zawodowym w ramach projektu pt. „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie”

30.04.2018 r.

W dniu 26 kwietnia 2018 r. zakończyły się zajęcia prowadzone przez psychologa i doradcę zawodowego w ramach projektu pt. „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie”.

Zajęcia w formie grupowej i indywidualnej trwały od 4 kwietnia 2018 r. Zrealizowano 5 spotkań grupowych po 2 godziny z psychologiem oraz 24 godziny indywidualnego poradnictwa psychologicznego. Ze wsparcia psychologa skorzystały wszystkie uczestniczki projektu. W zajęciach z doradcą zawodowym, zarówno grupowych jak i indywidualnych wzięło udział 6 uczestniczek. Odbyło się 5 spotkań grupowych po 2 godziny z doradcą zawodowym i 24 godziny indywidualnego poradnictwa.

Zajęcia w ramach projektu pt. „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie”

 


Spotkanie rozpoczynające projekt pt. „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie”

06.04.2018 r.

W dniu 4 kwietnia 2018 r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odbyło spotkanie rozpoczynające projekt pt. „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie”. Projekt jest realizowany w partnerstwie Związku Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9) z Gminą Węgorzewo, a jednostką realizującą projekt jest MGOPS w Węgorzewie. W spotkaniu uczestniczyli uczestnicy pierwszej edycji projektu oraz kadra projektu. W pierwszej edycji do projektu zakwalifikowano 12 pań. Pani dyrektor MGOPS Dorota Giczewska powitała zebrane uczestniczki, przedstawiła główne założenia i cele projektu oraz przedstawiła kierownika KIS Panią Beatę Bartnik.

Celem projektu jest reintegracja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych. Cel będzie realizowany poprzez warsztaty z psychologiem i doradcą zawodowym, poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, zawodowe, prawne, rodzinne, zdrowotne oraz terapeutyczne. W projekcie przewidziano również warsztaty z przedsiębiorczości i ekonomi społecznej, szkolenia i kursy zawodowe oraz organizację staży. Projekt oferuje również działania integracyjne dla całych rodzin. Projekt ma odpowiadać na rzeczywiste potrzeby uczestników i ma być dostosowany do ich indywidualnych potrzeb i predyspozycji. W projekcie zapewniona jest opieka nad osobami zależnymi i zwrot kosztów dojazdów.

Pani Beata Bartnik wraz z Panią Moniką Józefowicz-Pilch, która w projekcie pełni funkcję specjalisty ds. reintegracji społeczno-zawodowej przekazały uczestniczkom harmonogram zajęć na miesiąc kwiecień i odpowiadały na nurtujące uczestniczki pytania.

Po spotkaniu odbyły się również pierwsze warsztaty z psychologiem Panią Anną Jaworowską i doradcą zawodowym Panem Wiesławem Mickiewiczem.

Wszystkim uczestniczkom pierwszej edycji projektu życzymy dobrej współpracy z kadrą projektu, efektywnego uczestnictwa w proponowanych formach wsparcia, jak również wyciągnięcia jak najwięcej korzyści z udziału w projekcie.

Projekt pt. „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie; Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe.


 


Rekrutacja do projektu „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie”

13.03.2018 r.

Ruszyła rekrutacja do I edycji projektu „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej
w Węgorzewie”

Związek Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9) wraz z Gminą Węgorzewo (Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Węgorzewie) rozpoczyna rekrutację do projektu Klub Integracji Społecznej.

Jeśli jesteś mieszkańcem gminy Węgorzewo, masz od 15 do 64 lat, nie pracujesz i chcesz wziąć udział w ciekawych zajęciach, szkoleniach i podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, to ten projekt jest dla Ciebie!

Zapraszamy!

Osoby w wieku 15–64 lat zamieszkujących gminę Węgorzewo, w tym m.in.:

 • osoby bezrobotne i długotrwale bezrobotne;
 • osoby bierne zawodowo;
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ);
 • osoby korzystające z pomocy społecznej.

Oferujemy:

Minimum 6 miesięczne wsparcie dla każdego Uczestnika projektu, w tym:

 • wsparcie grupowe i indywidualne świadczone m.in. przez: psychologa, doradcę zawodowego, pracownika socjalnego, prawnika, terapeutę ds. uzależnień, trenera terapii rodzinnej, trenera ekonomii społecznej i przedsiębiorczości;
 • staże zawodowe – maks. 3 miesiące realizowane u przedsiębiorców;
 • kursy, szkolenia zawodowe;
 • zapewnienie opieki nad dzieckiem / osobą zależną w trakcie spotkań / zajęć / szkoleń – zwrot kosztów dojazdu dla Uczestników Projektu.

Wsparcie jest dostosowywane do potrzeb i zasobów każdego Uczestnika.

Rekrutacja do projektu:

Rekrutacja odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia i dostarczenia go do Biura KIS (siedziba Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie, ul. Zamkowa 4; 11-600 Węgorzewo) bądź Biura Projektu (siedziba Związku Stowarzyszeń LGD9, Plac Wolności 1b, 11-600 Węgorzewo).

UWAGA: zgłoszeń do udziału w I edycji projektu należy dokonywać do 19 marca 2018 roku.

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie”
Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny do projektu
Załącznik nr 2 – Oświadczenia do projektu
Załącznik nr 3 – Deklaracja Uczestnika Projektu
Załącznik nr 4 – Deklaracja Niepełnoletniego Uczestnika Projektu
Załącznik nr 5 – Zgodna na wykorzystywanie wizerunku
Załącznik nr 6 – Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem do lat 7
Załącznik nr 7 – Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad osobą zależną
Załącznik nr 8 – Rozliczenie kosztów dojazdu

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl