Licznik odwiedzin

Aktualnie online: 3
Dzisiaj: 83
W sumie: 178027

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

 • w wieku do ukończenia 18 roku życia;
 • w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej;
 • bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

PARTNERZY KARTY DUŻEJ RODZINY

Kartę przyznaje wójt/burmistrz/ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Karta jest przyznawana bezpłatnie, niezależnie od dochodu rodziny, zaś wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 9,40 zł.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:

 1. osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1525), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest:
 • rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony
 • dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18 r.ż.
 • dziecku powyżej 18 roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z zaświadczeniem lub oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce., nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia

Rok akademicki, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach, jest określony w regulaminie studiów.

Osobom niepełnosprawnym karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

wzór wniosku o przyznanie karty dużej rodziny lub wydanie duplikatu karty dużej rodziny
oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej
oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka
oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej
załącznik dot. osób uprawnionych do wyświetlania karty elektronicznej

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się w szczególności:

 1. w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 2. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 3. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 4. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

W przypadku cudzoziemca mającego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składając wniosek, poza ww. dokumentami, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny lub duplikat Karty Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. Wnioski mogą być składane elektronicznie na Portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia (PIU Emp@tia) – wymagane jest posiadanie ważnego kwalifikowanego podpisu cyfrowego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP.

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2020 r. za domówienie drugiej formy Karty Dużej Rodziny dla osoby, która ma aktywną kartę tradycyjną lub elektroniczną należy wnieść opłatę w wysokości 9,21 zł za każdą domówioną kartę.

Opłatę należy wnosić na konto MGOPS w Węgorzewie nr rachunku PKO BP SA o/Węgorzewo 59 1020 4753 0000 0902 0006 0426 z dopiskiem „opłata za domówienie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny” lub w kasie tutejszego Ośrodka.

SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY

LUB WYDANIE DUPLIKATU KARTY DUŻEJ RODZINY

ORAZ ODBIÓR KART NASTĘPUJE

W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGORZEWIE,

UL. ZAMKOWA 4, 11-600 WĘGORZEWO

POKÓJ NR 4

W GODZ. 700 – 1500.

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl