Licznik odwiedzin

Aktualnie online: 3
Dzisiaj: 20
W sumie: 161953

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zapytania ofertowego pt. „PROWADZENIE ZAJĘĆ W KLUBIE SENIORA W WĘGORZEWIE”

W związku z rozpoczęciem realizacji nowego projektu „Klub Seniora Aktywnie”,
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne,
Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług,
w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym
Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem
lokalnym – projekty konkursowe.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zapytania ofertowego pt. „PROWADZENIE ZAJĘĆ W KLUBIE SENIORA W WĘGORZEWIE”

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl