Licznik odwiedzin

Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 85
W sumie: 178029

INFORMACJA

TRWAŁOŚĆ PROJEKTU PT. „AKTYWNY SENIOR”
nr RPWM.11.02.03-28-0136/19

W związku z zakończeniem projektu pt. „Aktywny Senior” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe, który trwał od 1.08.2020 r. do 31.07.2023 r., informujemy, co następuje.

Wnioskodawca Gmina Węgorzewo za pośrednictwem realizatora projektu Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie informuje, że w klubie seniora zostało utworzonych 25 miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu przez okres trzech lat tj. od 1.08.2023 r. do 31.07.2026 r. dla osób powyżej 60 roku życia z terenu Gminy Węgorzewo.

W okresie trwałości tj. od 1.08.2023 r. do 31.07.2026 r. deklaruje się gotowość polegającą na zapewnieniu 25 miejsc w klubie seniora utworzonym przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Ponadto tutejszy ośrodek deklaruje gotowość do utworzenia miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych w okresie trwania projektu w związku z zapewnieniem 25 miejsc w Klubie Seniora.

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl