Licznik odwiedzin

Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 78
W sumie: 178022
DODATEK ENERGETYCZNY
 
Dodatek energetyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 716) przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.
Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2. ust. 1. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 ze zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy (Monitor Polski z 2021 r. poz. 393).
Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 1.05.2021 r. do 30.04.2022 r. wynosi odpowiednio:
dla gospodarstwa jednoosobowego – 12,09 zł miesięcznie,
dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób – 16,79 zł miesięcznie,
dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – 20,15 zł miesięcznie.
Osoba starająca się o przyznanie dodatku energetycznego obowiązana jest złożyć:
wniosek o przyznanie dodatku energetycznego,
kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.
 
wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl