Licznik odwiedzin

Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 143
W sumie: 142342

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy, obowiązujący w 2022 roku, to element tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. O wsparcie mogą się ubiegać osoby, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwach jednoosobowych lub 1500 zł* na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.)

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 zł lub 500 zł*
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 zł lub 750 zł*
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł*
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł*

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 554 ze zm.)

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Termin składania wniosków

Wniosek o dodatek osłonowy należy składać do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku.
Jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie do 31 stycznia, to wypłata dodatków zostanie realizowana w 2 równych ratach, tj. do 31 marca 2022 r. i do 2 grudnia 2022 r.
W przypadku gdy wniosek zostanie złożony do 31 października 2022 r., to wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Dodatkowe informacje

  • W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
  • Na potrzeby przyznania dodatku przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
  • Wnioski złożone po 31 października 2022 r. pozostaną bez rozpatrzenia.
  • Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji.

Wnioski można składać w formie:

  • elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego,
  • tradycyjnie, w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie w Budynku II w pokoju nr 3 (I piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00.

Informacja o dodatku osłonowym na Portalu Gov.pl

Pełne informacje na temat składania wniosków można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie w Budynku II w pokoju nr 3 (I piętro), tel. 87 420 93 52.

Dokumenty do pobrania:

Wzór wniosku o dodatek osłonowy
Informacja do wniosku o dodatek osłonowy
Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych
Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz .1)

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl