Spotkanie rozpoczynające projekt pt. „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie”.

W dniu 4 kwietnia 2018 r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odbyło spotkanie rozpoczynające projekt pt. „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie”. Projekt jest realizowany w partnerstwie Związku Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9) z Gminą Węgorzewo, a jednostką realizującą projekt jest MGOPS w Węgorzewie. W spotkaniu uczestniczyli uczestnicy pierwszej edycji projektu oraz kadra projektu. W pierwszej edycji do projektu zakwalifikowano 12 pań. Pani dyrektor MGOPS Dorota Giczewska powitała zebrane uczestniczki, przedstawiła główne założenia i cele projektu oraz przedstawiła kierownika KIS Panią Beatę Bartnik.

Celem projektu jest reintegracja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych. Cel będzie realizowany poprzez warsztaty z psychologiem i doradcą zawodowym, poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, zawodowe, prawne, rodzinne, zdrowotne oraz terapeutyczne. W projekcie przewidziano również warsztaty z przedsiębiorczości i ekonomi społecznej, szkolenia i kursy zawodowe oraz organizację staży. Projekt oferuje również działania integracyjne dla całych rodzin. Projekt ma odpowiadać na rzeczywiste potrzeby uczestników i ma być dostosowany do ich indywidualnych potrzeb i predyspozycji. W projekcie zapewniona jest opieka nad osobami zależnymi i zwrot kosztów dojazdów.

Pani Beata Bartnik wraz z Panią Moniką Józefowicz-Pilch, która w projekcie pełni funkcję specjalisty ds. reintegracji społeczno-zawodowej przekazały uczestniczkom harmonogram zajęć na miesiąc kwiecień i odpowiadały na nurtujące uczestniczki pytania.

Po spotkaniu odbyły się również pierwsze warsztaty z psychologiem Panią Anną Jaworowską i doradcą zawodowym Panem Wiesławem Mickiewiczem.

Wszystkim uczestniczkom pierwszej edycji projektu życzymy dobrej współpracy z kadrą projektu, efektywnego uczestnictwa w proponowanych formach wsparcia, jak również wyciągnięcia jak najwięcej korzyści z udziału w projekcie.

Projekt pt. „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie; Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe.


Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl