Licznik odwiedzin

Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 41
W sumie: 86979

Program spotkania Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Powiecie Węgorzewskim

Urząd Miejski w Węgorzewie
ul. Zamkowa 3
Sala konferencyjna – 01 lipca 2019 r.

Godzina Temat
10:00 – 10:15 Otwarcie spotkania, przywitanie gości, organizacja spotkania
10:15 – 11:30 Mieszkalnictwo wspierane w rozwiązywaniu problemów społecznych:

  1. Deinstytucjonalizacja – wsparcie w środowisku a wsparcie w instytucjach
  2. Mieszkania chronione w systemie pomocy społecznej (uwarunkowania prawne, standardy, grupy docelowe, praktyka, regulaminy, zasady, kontrakty)
11:30 – 11:45 Przerwa kawowa
11:45 – 13:00 Mieszkalnictwo wspierane w rozwiązywaniu problemów społecznych:

  1. Kontynuacja – Mieszkania chronione w systemie pomocy społecznej (uwarunkowania prawne, standardy, grupy docelowe, praktyka, regulaminy, zasady, kontrakty)
  2. Mieszkania wspierane/wspomagane – inne formy mieszkalnictwa społecznego
  3. Grupy docelowe i rozwiązania mieszkaniowe w systemie polityki i pomocy społecznej
  4. Wspieranie osób w mieszkaniach – praca socjalna i asystentura
  5. Źródła finansowania rozwiązań mieszkaniowych
13:00 – 13:30 Dyskusja. Wolne wnioski
Podsumowanie i zakończenie spotkania

Piotr Olech – Obecnie ekspert i pracownik organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorca. Od kwietnia 2015 do lipca 2018 roku zastępca dyrektora ds. integracji społecznej w Wydziale Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, koordynator i współtwórca nowych polityk społecznych w mieście Gdańsk m.in. w zakresie problemów społecznych, współpracy z organizacjami pozarządowymi, zdrowia psychicznego, migracji i integracji czy równego traktowania. W latach 2001 do 2014 roku sekretarz zarządu oraz dyrektor Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności.

Z wykształcenia pracownik socjalny (specjalizacja – organizowanie społeczności lokalnych) a także socjolog, koordynator projektów nakierowanych na społeczną i zawodową reintegrację osób bezdomnych oraz wypracowywanie spójnego modelu polityki społecznej. Były członek grupy roboczej ds. badań oraz członek Rady Administracyjnej Europejskiej Federacji Krajowych Organizacji Pracujących z Bezdomnymi (FEANTSA) wspieranej przez Komisję Europejską. Ekspert i członek grup sterujących wielu europejskich projektów w zakresie polityki społecznej w tym MPHASIS, Housing First Europe, PEER REVIEW. Ekspert w zakresie instrumentów i narzędzi integracji osób wykluczonych społecznie. Szkoleniowiec, autor artykułów i raportów na temat problemów społecznych. Koordynator ogólnopolskiego partnerstwa największych polskich organizacji działających w obszarze bezdomności, zawiązanego na potrzeby stworzenia modeli i standardów usług świadczonych w zakresie bezdomności (2009-2014). Lider i koordynator wielu projektów w sferze polityki społecznej. Laureat nagrody Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie pomocy społecznej. Uhonorowany w grudniu 2018 roku Medalem Prezydenta Miasta Gdańska, otrzymanym z rąk Pawła Adamowicza w dowód uznania pracy na rzecz mieszkańców Gdańska w Urzędzie Miejskim.

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl