Program Aktywizacja i Integracja

W dniu 01.06.2017 r. Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie wraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Węgorzewie oraz Gminą Węgorzewo zawarł porozumienie o wspólnej realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

Realizacja Programu zaplanowana jest od dnia 4 września 2017 r. do dnia 3 listopada 2017 r.

Celem Programu Aktywizacja i Integracja jest udzielenie kompleksowego wsparcia osobom bezrobotnym, najbardziej oddalonym od rynku pracy, dla których ustalono trzeci profil pomocy i które jednocześnie korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Wsparcie to ma zwiększać aktywność zawodową osób bezrobotnych, podnieść wiarę we własne siły oraz umiejętności społeczne i zawodowe, które pomogą w powrocie na rynek pracy i podjęciu zatrudnienia.

Program to innowacyjne narzędzie, które jest połączeniem znanych już i stosowanych przez Urząd prac społecznie użytecznych, stanowiących element integracji zawodowej, z intensywną integracją społeczną. Ma służyć wzmocnieniu kompetencji i postaw niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jego beneficjentom w społeczeństwie i zapobiegać trwałemu wykluczeniu.

Program PAI przewiduje udział 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Węgorzewo, znajdujących się w III profilu pomocy oraz korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, którzy zostaną skierowani do wykonywania PSU oraz na zajęcia z integracji społecznej prowadzone przez psychologa i doradcę zawodowego.

Przez okres 2 miesięcy zajęcia z integracji społecznej odbywać się będą w wymiarze 10 godzin w tygodniu, a wykonywanie prac społecznie użytecznych w wymiarze do 10 godzin w tygodniu.

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl