Pomoc dla osób bezdomnych i potrzebujących

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie zwraca się z prośbą do mieszkańców Miasta i Gminy Węgorzewo o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne, starsze, samotne, niezaradne życiowo, w związku ze zbliżającym się okresem zimowym, w którym ww. osoby są w szczególności narażone na niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia. Prosimy więc o kierowanie wszelkich sygnałów o zaobserwowanych sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu do właściwych służb, tj. Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie, tel. 87 427 04 00; Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie tel. 87 427 03 90 w godzinach 700-1500; Straży Miejskiej w Węgorzewie tel. 87 427 54 05; Pogotowie tel. 999.

Ponadto informujemy o funkcjonowaniu bezpłatnej, całodobowej infolinii dla osób bezdomnych, pod numerem telefonu 800 165 320, która będzie działać od 1 listopada 2016 r. do 31 marca 2017 r. oraz aktualnego rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie naszego województwa na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego www.olsztyn.uw.gov.pl.

Rozmowy o bezpieczeństwie z wychowankami Świetlicy Socjoterapeutycznej „Dom”


Węgorzewscy policjanci cyklicznie prowadzą pogadanki z dziećmi i młodzieżą. Głównym tematem wczorajszego spotkania było bezpieczeństwo na drodze, prawidłowe zachowanie dzieci zarówno w szkole, miejscu zamieszkania oraz na podwórku. Policjantka zwróciła też uwagę na zachowanie czujności w przypadku kontaktu z osobami nieznanymi, jak również zwierzętami. Przypomniała też o obowiązku noszenia elementów odblaskowych poza obszarem zabudowanym.

Czytaj dalej...

Energia z serca w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Dom”

Zaczęli od gołej podłogi. Remontowali po godzinach, krok po kroku: wylewka, izolacja, posadzka, tynki, panele, instalacja elektryczna, cekolowanie, malowanie. Z rozpędu pomogli złożyć nowe meble. W międzyczasie przeprowadzili zajęcia na temat bezpiecznego obchodzenia się z elektryką i… zaprzyjaźnili się − i z kadrą, i z dziećmi. Wolontariusze Polskiej Grupy Energetycznej w węgorzewskiej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Dom” zostawili kawał serca.

Czytaj dalej...

„W rodzinie siła”


W dniu 24 września 2016 r. w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie odbyło się spotkanie pod hasłem „W rodzinie siła” zorganizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie. Spotkanie odbyło się jako działanie projektu MGOPS „Razem przeciwko przemocy” finansowanego z Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” i wkładu własnego gminy Węgorzewo. Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z Muzeum Kultury Ludowej.

Czytaj dalej...

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2016

Żywność w ramach Programu na terenie gminy Węgorzewo przekazywana jest do:

1. Parafialnego Zespołu CARITAS Parafia Św. Ap. Piotra i Pawła
ul. Zamkowa 16, 11-600 Węgorzewo
2. Zespół CARITAS Parafia Dobrego Pasterza
ul. Pionierów 4, 11-600 Węgorzewo

3. DIECEZJA EŁCKA Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii Św. Józefa
Węgielsztyn 38

4. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „EMPATIA”
ul. gen. Józefa Bema 16A, 11-600 Węgorzewo

Wyżej wymienione organizacje przekazują pomoc żywnościową bezpośrednio osobom potrzebującym w formie paczek żywnościowych. Pomocą w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie.

Czytaj dalej...

Ogłoszenie – wydawanie żywności

UWAGA

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych EMPATIA

ogłasza, że w dniu 17.10.2016 r.

przyjedzie transport żywności.

Żywność będzie wydawana w dniach:

18.10.2016 r. (wtorek) w godzinach od 8.00 do 13.00

19.10.2016 r. (środa) w godzinach od 8.00 do 13.00

ul. gen. Józefa Bema 16A, 11-600 Węgorzewo

Prosimy o zgłaszanie się po żywność

ze skierowaniem!!!

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)


Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od sierpnia 2016 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Czytaj dalej...

„Razem przeciwko przemocy”


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w okresie od września do grudnia 2016 r. realizuje projekt „Razem przeciwko przemocy”.

Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” i wkładu własnego gminy Węgorzewo.

Czytaj dalej...

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl