DODATEK ENERGETYCZNY
 
Dodatek energetyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 984) przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.
Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2. ust. 1. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 755 z późn. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy (Monitor Polski z 2018 r. poz. 450).
Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 1.05.2018 r. do 30.04.2019 r. wynosi odpowiednio:
dla gospodarstwa jednoosobowego – 11,35 zł miesięcznie,
dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób – 15,77 zł miesięcznie,
dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – 18,92 zł miesięcznie.
Osoba starająca się o przyznanie dodatku energetycznego obowiązana jest złożyć:
wniosek o przyznanie dodatku energetycznego,
kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
kopię decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.

 

wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

 

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl