Spotkanie Rodzinne w ramach projektu pt. „Pełni mocy – przeciw przemocy”

W dniu 17 listopada 2018 r. odbyło się Spotkanie Rodzinne organizowane w ramach projektu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie pt. „Pełni mocy – przeciw przemocy”. Projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” i wkładu własnego gminy Węgorzewo.

Spotkanie Rodzinne odbyło się w Węgorzewskim Centrum Kultury, które udostępniło nieodpłatnie salę do przeprowadzenia imprezy.

Czytaj dalej...

Pomoc dla osób bezdomnych i potrzebujących

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się z prośbą do mieszkańców miasta i gminy Węgorzewo o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne, starsze, samotne, niezaradne życiowo w związku ze zbliżającym się okresem zimowym, w którym ww. osoby są w szczególności narażone na niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia.

Prosimy więc o kierowanie wszelkich sygnałów o zaobserwowanych sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu do właściwych służb, tj. Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie, tel. 87 427 04 00; Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie tel. 87 427 03 90 w godzinach 700-1500; Straży Miejskiej w Węgorzewie tel. 87 427 54 05; Pogotowie tel. 999 lub pod numer alarmowy 112.

Ponadto informujemy o funkcjonowaniu bezpłatnej, całodobowej infolinii dla osób bezdomnych. Pod numerem telefonu 800 165 320, który działa od 1 listopada 2018 r. osoby zainteresowane mogą uzyskać informację na temat schronisk, noclegowni i ogrzewalni na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego www.olsztyn.uw.gov.pl. znajduje się również wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia na terenie naszego województwa.

Szkolenie pt. „Podniesienie kompetencji zawodowych w pracy Zespołu Interdyscyplinarnego i Grupy Roboczej”

W dniu 9 listopada 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyło się szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Grup Roboczych powołanych w toku prowadzenia procedury Niebieskie Karty pt. „Podniesienie kompetencji zawodowych w pracy Zespołu Interdyscyplinarnego i Grupy Roboczej”.

Czytaj dalej...

Projekt „Czas na zmiany”

ZAPRASZAMY DO BEZPŁATNEGO UDZIAŁU W PROJEKCIE

„CZAS NA ZMIANY”

REKRUTACJA TRWA!

Od 1 października 2018 r. Edukacyjna Szansa AZIRO realizuje projekt „Czas na zmiany”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działania: RPWM.11.01.00 “Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”, Poddziałania: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe.

Czytaj dalej...

Ogłoszenie – wydawanie żywności

UWAGA

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych EMPATIA

informuje, że w dniu 21.11.2018 r. (środa)

w godzinach od 8:00 do 14:00 będzie wydawana żywność.

ul. gen. Józefa Bema 16A, 11-600 Węgorzewo

Prosimy o zgłaszanie się po żywność ze skierowaniem.

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Węgorzewie

ul. Zamkowa 4
11-600 Węgorzewo


tel. 87 427 03 90
fax 87 427 03 94
ops@mgopswegorzewo.pl